• Home
  • The Friend
  • The Friend of the Sovereignty and Bloemfontein Gazette 1854 1 January - June

The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1860 2 July - December

Friday, 6 July, 1860

DIED at his residence at Hope Town, on the 14th instant, after a short and painful attack of Dysentery, Mr. Daniel Peter PAPENFUS, aged 26 years, 10 months, and 14 days. Deceased was a kind husband; fond father, and beloved and respected by all who knew him. He leaves behind him a widow and six children, to mourn this irreparable loss.
Friends at a distance will please to accept this notice.
Hope Town, 15th 1860. June,

KENNISGEVING aan ERFGENAMEN
En wie het vorder moge aangaan
In den intestaten boedel van wylen William HOLDER van Harrismith,
De Ondergeteekende, Executeuren Datief in opgemelde boedel, geven mits dezen aan de erfgenamen en andere belanghebbenden kennis, dat hun tweede administratie en distributie rekening, alsmelde een lyst van oningevorderde pretention, en de bewysstukken in de Weeskamer alhier liggen zal voor den tyd van twee maanden, gereken van af den 5den dezer, tot bezigtiging der opgemelde personen, na welk tyn de erfgenamen dienovereenkomstig uitbetaald zullen worden.
W.W.COLLINS, Jas DICK,
Executeuren Datief.
Bloemfontein 3 July, 1860

Friday, 13 July, 1860

BIRTH at Boshof, in the Orange Free State, on the 3th inst., Mrs. Johann Sebastian GAUM, of a son.
Boshof, 4th July, 1860

Friday, 20 July, 1860

DIED at Harrismith, Orange Free State, of Dysentery, after a long and painful illness, Mr. Lorenso Scott CHIAPPINI, late Government Surveyor of the Cape Colony.

Friday, 3 August, 1860

BIRTH at Bloemfontein, on 28th July, Mrs. I. BAUMANN, of a daughter

BERIGT AAN CREDITEUREN EN DEBITEUREN
In der boedel van wylen Magdalena Adriana BRITS en Ernest J. STEENBERG, van Vleyfontein, wyk van Bovencaledonrivier, district Caledonrivier, Oranjevrystaat.
Alle personen voreringen hebbende tegen de bovengemelde boedel, worden versocht zoodanige vorderingen met en benevene de daartoe versochte bewyzen, by de ondergeteekende inteleveren binne twee maanden van af heden, en degenen daaraan verschuldigd, de door hun verschuldigde zommen gelde te betalen binnen den zelfden tyd.
ORPEN & HODGSON, Generale Agenten, q.q.
William Thomas HAYWARD, Executor Datief.
Smithfield, 16 July, 1860

Friday, 10 August, 1860

NOTICE
The undersigned Charles LUCAS, begs to inform his friends and customers that he has taken over the business of his brother-in-law, Mr. W.G. EVERY, recommending himself, at the same time, to the patronage and favor of the public, and assuring them that all orders will be attended to with punctuality and despatch.
Mr. M.C.J. Erkeleus COOKE, formerly clerk to Mr. W.G. EVERY. Holds my General Power of Attorney for the purpose of transacting business on my account.
C.LUCAS.
P.S.- Wool and all other produce will be purchased for cash, at the highest rates.
Bloemfontein, August 2nd, 1860

Friday, 24 August, 1860

OPROEPING VAN CREDITEUREN EN DEBITEUREN
Al degenen welke iets te vorderen hebben of verschuldigd zyn aan den boedel en […tenschap] van wylen Barend Christoffel DUVENHAGE en Wilhelmina Jacoba van HEERDEN, in leven echte [lieben], overleden te Fauresmith, de eerste, den 23 February, 1860 en laatstgenoemde, den 2 Maart, 1860 worden verzocht om binnen zes weken naheden hunne schuldvorderingen in te leveren,of het door hen verschuldigde te komen voldoen ten huize van den onderteekenden.
W.A. DICKSON, Executeur Datief.
Fauresmith, 31 July, 1860

Friday, 31 August, 1860

OPROEPING van CREDITEUREN en DEBITEUREN
Inden boedel van wylen Jan Dirk Jacobus VERSTER, en nagelatene echtgenote Heiltje Elizabeth OOSTHUIZEN
Aldegenen, welke vorderingen hebben tegen den bovengemelden boedel, worden verzocht dezelve met de daartoe vereischte bewyzen by den ondergeteekende inteleveren binnen twee maanden van heden, en degenen daaraan verschuldigd, het door hen verschuldige te betalen binnen den zelfden tyd.
J.J. SLUITER, qq.
M.J. OOSTHUIZEN, Executeur datief.
Fauresmith, 22sten Augustus, 1860

Friday, 7 September, 1860

DIED at Weltevreden, in the district of Fauresmith, on the 25th August, 1860, Martha Sophia beloved wife of Jan Hendrik VILJOEN, leaving a disconsolate husband and nine children to deplore her loss.

Friday, 14 September, 1860

WAARSCHUWING
De ondergeteekende geeft hiermede kennis aan een legelyk, dat zyne huisvrouw, Johanna Elizabeth SIMBEEK (geboren RATLEY) haar wooning verliet te Graaff Reinet, zonder rede of oorzaak, omtrent de, 8den dag van December, 1859, en in gezeldschap van Rulof Abraham FURSTENBERG, door dezen staat als man en vrouw heeft gereisd, en als zulks, naderhand te Harrismith, heeft gevestigd, welke laatstgemelde plaats zy beide in gezeldschap verlict omtrent de eine van July, l.l. – verondersteld na over de Vaal; zoo dat de ondergeteekenden homzelf niet aansprakelyk zal houden voor eenig schuld door den voormelde vrouw Johanna Elizabeth RATLEY.
Joseph SIMBEEK
Harrismith, den 25sten Augustus, 1860

OPROEPING VAN CREDITEUREN EN DEBITEUREN
Degenen, die iets te vorenen hebben van of verschuldigd aan den boedel van wylen Johannes Jacobus JACOBS Sr, overleden te Boshof, den 9 Augustus, 1860, gelieven zich zes weken na den 10 October, e.k. in person of schriftelyk te vervoegen, te Boshof by den mede executeur.
P.H. BOONZAIER

Friday, 17 September, 1860 [sic- should be 21st September, the date of the leader]

BIRTH at Smithfield 7th September, 1860, Mrs. Charles Sirr ORPEN, of a daughter.

Friday, 12 October, 1860

PUBLIEKE VERKOOPING
In den boedel van wylen Mejufvrouw Anna Sophia van der WALT en overgebleven echtgeneeot Jan Egnatius VENTER
Op Woensdag den 31 October, 1860 zal de ondergeteekende ten versoeke van de her. J.E.VENTER, als executeur testamentair in der boedel voornoemd , en J.P. van der WALT, als geinagtigde van eerstgenoemde, publieke opveilen te Reddersburg district Bloemfontein de uitmuntende zaai – en veeplaats ‘Donkerpoort’ gelegn aan Kroonspruit, omtrebt 2 ½ uur te paard van het dorp Bloemfontein, groot 5 n 6000 morgen.

Friday, 26 October, 1860

HEDEN OVERLEED
In den ouderdom van 47 jaren, 7 maanden, en 7 dagen, myne hartelyk geliefde echtgenoote Anna Jacoba Johanna, geb HUMAN, my in diepe droefheid nalatende met verscheidene kinderen, waaronder drie, nog te jong om hun verlies te beseffen. De hoop op een wederzien hiernamaals en de zekerheid dat wat de Heer doet welgedaan is strekt my tot eenige troost.
Philip R. MEYER. Klipfontein, district Winburg. 5 October, 1860

Friday, 2 November, 1860

BEKENDMAKING
In den boedel van wylen Annie Neeltje Christina de NECKER, en overblyvende man J. de WET van district Winburg, Oranje Vrystaat.
De ondergeteekende verlangen zynde om bovengemelde boedel tot vereffenen te brengen, roept hiermede op alle nabestaande daarin, ten zyn kantoor te vergebynen op Zaturdag, den 18 November, 1860 ten 10 ure des voormiddags, de nodig stappen ten dien einde te neemen
J.M. HOWELL, Executeur.
Winburg, 26 October, 1860

BEVALLEN op Woensdag morgen, den 24 October jd. Op die plaats Valkfontein, baby Fauresmith van eenen zoon, Mejufvrouw Sara Susanna BOSHOF, echtgenote van A.J.B. Schagen van SOELEN

NOTICE
In the insolvent estate of Jacobus Johannes ESKSTEEN H.O. son. Of the Winburg district, Agriculturist
The undersigned hereby notifies that he has been appointed Sole Trustee in the above estate.
J.M. HOWELL. Winburg, 28 October, 1860

Friday, 9 November, 1860

AAN NABESTAANDEN EN BLOEDVERWANTEN
Word mits den bekend gemaakt dat den Here behaagt heeft myn geliefde echtgenoot Helena Cloudina Willemiena BOUWER, geboren BOTHA, op den 30sten October, 1860, hier uit die tydelyke tranendal naar haar eeuwige rustplaats opteroepen, in den ouderdom van 35 jaren, 3 maanden en 10 dagen; my nalatende met 10 klyne kinderen waarvan de jongste 4 maanden is : allen te klyn om met my myn hartsmartelyke verlies te betrouren
J.J. BOUWER.
Douglas Valley, 6 October, 1860

Friday, 16 November, 1860

BEKENDMAKING
De rekening en verantwoording van den tegenwoordigen staat des boedels van wylen C.C. MULDER en nagelaten wed. Hester Maria van HEERDEN ligt van heden ter inzage van belanghebbenden ten kantore van den Weesheer te Bloemfontein en ten Landdrostkantore te Fauresmith ; zullen volgens dezelve de verdeelling en uitbetaaling van het batig saldo heden over zes weken plaats hebben, indien voor dien tyd gene geldende reden tegen desolve worden ingebragt.
J. GROENENDAAL q.q.,
H.M. van HEERDEN, Executrice Testamentair.
Fauresmith, 18 Nov., 1860

FIRE AT BLOEMFONTEIN
On the afternoon of this day (Thursday) Dr. KRAUSE’s dwelling house fell prey to the flames. It appears that the building had been on fire for some time before the attention of the townspeople was thitherwards directed. The flames spread with amazing rapidity, in consequence of the strong wind blowing at the time, the deficiency of the water supply, and the thatch roof. This calamity is thought to have been caused by the beam which passed through one of the chimneys becoming ignited. We are glad to learn that all the furniture and most of the doors and window frames, were rescued from the flames, The building was, we understand, uninsured ; and the loss sustained is estimated at from £400 to £500. It is very doubtful taking the boisterous weather into consideration, whether a fire-engine, well supplied with water, could have saved the premises. Those parties who were early at the scene of this catastrophe, deserve all credit for the readiness displayed by them in rendering their assistance. We regret to learn, that Dr. KRAUSE himself did not come scatheless out of this fiery ordeal, but that he is rather severely scorched about the hands and arms and one of the legs.
(This report on home of C.J.G. KRAUSE)

Friday, 30 November, 1860

BELANGRYKE VERKOOPI NG
De ondergeteekende in zyne capaciteit als executeur datief, in dun intestate boedel van wylen Hendrik Frederik SWANEPOEL, en vooroverledene huisvrouw Hendrika Frederika van TONDER, zal per publieke veiling aan den meestbiedende doen verkoopen voor den deur van het publieke kantoor te Smithfield, op Woensdag, den 26 December aanst., ten 12 ure den middags, de plaatsgenaamd ‘Leeufontein’ groot cirka 3000morgen, en gelegen in de wyk van Koenbergen, district Caledonrivier. Deze plaats is byzonder geschikt voor den landboue en veeteelt, zynde ruim voorzien van de noodige vereischen, gras en water.
Jacobs SWANEPOEL, Executeur Datief.
R.FINLAY, Venduafslager,
Smithfield, 17 Nov., 1860

PUBLIEKE VERKOOPING
De Ondergeteekende, als executeur in den boedel van wylen Carolina Johannna LOURENS, weduwee van wylen Petrus Hermanus WESSELS, zal op Dinsdag den 15 January 1861, publiek doen verkoop op de plaats ‘Klipfontein’ van der heer Louis WESSELS :
1200 goede scheer schapen met de wol, 56 Beesten waronder 2 goede span ossen is, 3 paarden, 2 goede wagens, complete.
En verscheidene dingen tot een klein boerdery behoort.
Ververschingen zullen geleverd worden
N.P. MULLER, Executeur Testamentair en vendu afslager.
Gansvlei, 23 November, 1860

DIED at Fauresmith, on the 27th inst; after a short but severe illness, J. GROENENDAAL Esq., in his 55th year
J.A. GROENENDAAL geb. HELDELMAN Fauremith 27th November, 1860

PUBLIC SALE
In the estate of the late Dirk BOUWER, on the farm “Benterskaal,” Lower Valsch River on the 10th January, 1861, the following will be sold by public auction:
400 Superior Merino sheep, 100 bastard Angora goats, 20 young oxen and cattle, 1 riding horse, 2 ploughs – 1 American, 9 yellow planks, household furniture, 2 feather beds and bedding, kitchen utensils and what further may be offered on the day of sale
A liberal credit will be given, and refreshments will be provided.
A.P.J. BOUWER, Executor
Daniel COETZEE, Auctioneer.

PUBLIEKE VERKOOPING
Publieke vendatie van losse en vaste goederen zal gehouden worden aan Valsch Rivier, district Kroonstad, op Donderdag, 20 December, 1860. In den boedel van wylen Johannes Jurgens LOCHENBERG. De vendutie zal bestaan uit:
1- De uitmuntende woonplaats, Deze plaats heeft volle grootte; is een extra geode zaai en veeplaats, wel voorzien met loopende water, kraals, huizen enz. ; byzonder geschikt voor schapen en beesten
2- Een ander plaats tot den boedel behoorlende, ook gelegen aan Valschrivier, district Kroonstad. Op de plaats is een sterke Fontein en goed voorzien van buitenwater; byzonder geschikt voor schapen en paarden
Verder losse: Omtrent 400 wolgevende schapen, een getaal bokken, 6 extra geode rypaarden, aantaal merries, enz.
En wat verder ten dage der verkooping ten voorschyn komt, te veel om te noemen.
Nicolaas LOCHENBERG Executeur.
Valschrivier, district Kroonstad, 1 Nov, 1860

Friday, 7 December, 1860

PUBLIEKE VERKOOPING
Van twee kostbare plaatsen in het district van Bethulie
De ondergteekende zal, als Executeur Datief in den intestaten boedel van wylen Lena LEPUI van Bethulie (Boesmans School) naby Groot of Oranjerivier, by publieke verkooping aan meestbiedende, de volgende twee uitmuntende plaatsen doen verkoopen, te weten, als volgt: -
Ten eersten, de Plaatsen genaamd Tweefontein, grenzunde aan de Bethulie Statie, strekkende tot aan Grootrivier en behelzende een gedeelte veld langs de rivier, en grenzende aan de plaatsen Katfontein en Winterhoek. Deze plaats heeft extra koppen veld, en rykelyk water
Ten tweeden, de Plaatsen genaamd Kleinvlakfontein, naby de Bethulie Statie en grenzenoe aan de plaatsen Springbokfontein en Rooiranddjes. Extra veld en rykelyk water.
Om over de goede hoedanigheden van de bovengemelde twee plaatsen uitteweiden, zou overtollig wezen, want de plaatsen aan de Bethulie Statie gelegen, worden door personen wel in staat te oordeelen, voor onovertreffelyk gehouden.
Ten derde, een sterk woonhuis met 2 vertrekken te Bethulie
Ten vierden, omstreeks 100 wol-schapen
Ten vyfden, eenige paarden, - en wat verder op de dag van verkoping zal worden geproduceerd.
De verkooping zal te Bethulie voornoemd op Donderdag, 20 December, 1860, gehouden worden.
Crediet voor de plaatsen, 3, 6 en 9 maanden.
De executeur Datief voornoemd: W.W. COLLINS
Bloemfontein 1 October, 1860

DIED at Bloemfontein, on the night of the 5th December, 1860 Mr. John McCABE after a severe illness of nearly 6 months [braved] with much patience. The kind interest and sympathy, and the valuable assistance yielded for some time past by several neighbours and friends, is hereby gratefully acknowledged by his relatives
H. McCABE born LIESCHING Bloemfontein, 6 Dec, 1860
[Transcriber’s note: In the edition of 21 Dec 1860 there is a letter written about John – Unfortunately not clear, but I’m willing to send it to any interested party]

Friday, 21 December, 1860

DIED at Wittebergen, Wesleyan Mission station, on Tuesday the 4th December, Cameron Stuart, youngest son of the Rev. GOTTLON and Rebecca SCHEINER, aged 11 months and 10 days.

Friday, 28 December, 1860

JOSEPH READ
We regret to learn that this celebrated individual in Frontier history, died about a month since in Griqualand, where he had only just arrived from the Cape Colony.

Print Email

1860 to 1879

Visitors to this site

So far today:So far today:583
Yesterday:Yesterday:791
So far this week:So far this week:528
currently online: 25