• Home
  • The Friend
  • The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1862 2 July - December

The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1862 2 July - December

Friday, 4 July, 1862

MARRIED
Dr. M EIJSSELL to Miss C. A. RUSSELL
June, 1862.

BIRTH at Bloemfontein, on 28th June, Mrs. I. BAUMANN of a son.

MARRIED at Bloemfontein, in the Dutch Reform Church, on Wednesday, the 25th June, by the Rev. Andrew MURRAY of Worcester, assisted by the Rev. Mr. van den WALL of Bloemfontein, the Rev. Alexander MacKIDD, A.M., to Esther Susanna, only daughter of Petrus Jacobus BOSMAN, Ladygrey, Robertson.
Friends in South Africa are kindly requested to accept of this intimation.

Friday, 18 July, 1862

KENNISGEVING AAN DEBITEUREN EN CREDITEUREN
In den boedel van wylen Elizabeth Margaretha REYNEKE en nagelaten echtgenoot Philippus Jacobus LIEBENBERG
Alle degenen die iets te vorderen hebben van, of verschuldig aan den opgemelden boedel, worden versocht de vereischte bewyzen binnen zes weken na heden inteleveren, of het door hun verschuldigde te betalen, binnen gemelde termyn, ten kantore van den ondergeteekenden.
D. VOORTMAN, q.q., P.J.LIEBENBERG. Executeur Testamentair.
Fauresmith, 9 July, 1862

Friday, 25 July, 1862

“IN THE MIDST OF LIFE WE ARE IN DEATH”
Died, at Vlakfontein, district of Bloemfontein, Orange Free State, on Sunday morning 20th July, Margaret Louisa, eldest daughter of Thos. HOLMES, Esq. and the beloved wife of Charles A. DANIEL, after a short yet painful illness of 8 days, which was borne with Christian fortitude. The deceased thus, at the early age of 22 years, leaves a bereaved husband and two young children to mourn their untimely loss.
Relatives and friends will please accept of this notice.
Nooitgedacht, Orange Free State, July 21st, 1862

Friday, 1 August, 1862

KENNISGEVING AAN DEBITEUREN EN CREDITEUREN
In den boedel van wylen Lionel DEVEREUX.
Alle degenen die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd aan den opgemelden boedel, worden verzocht de vereischte bewyzen, binnen zes weken na heden in te zenden, of het duur hen verschuldigde te betalen, binnen gemelden tyd, ten kantoor van den ondergeteekende.
H.O. DREYER, Executeur Datief.
Harrismith, 26sten July, 1862

OVERLEDEN te Hertogenbosch, (Nederlanden) den 27 Mei, 1862, den Heer H. van Beest van ANDEL, in den ouderdom van 63 jaren.
Hy ontsliep zacht en kalm inzynen Heer.

Still mourning the loss of our beloved and never to be forgotten father, our filial affection is again wounded by the intelligence received by the last mail of the death of our beloved mother and mother-in-law, Mrs. H. BEIJER, widow of the late R. van BROEKHUIZEN, Esq., manufacturer and merchant of Veenendaal, in Holland.
She departed this life trusting in the Lord on the 23rd May, 1862, after an illness of three weeks, aged nearly 60 years.
Our only consolation in this bereavement is, that she has gone to her Saviour whom she so earnestly loved, and through whom we hope to meet again.
Friends and acquaintances will please accept of this notice.
Hr. van BROEKHUIZEN,
Hms. Van BROEKHUIZEN, Minister, Winburg,
J. van BROEKHUIZEN, born van ASDEL,
G. van de WALL, Minister, Bloemfontein,
G. van de WALL, born van BROEKHUIZEN.
Winburg, July 28th, 1862.

LASTBRIEF TOT APPREHENTIE
Aan alle Veld Cornets, Policie en Geregtedienaren, van den Oranje Vrystaat, beboegd tot het exploiteren van Criminele Lastbrieven.
Nademaal, voor my Arnoldus Abraham STUART, vrederegter van het district Winburg, gebleken is door informatie van den cipier dat de prisonniers genaamd James CASSIDY, beschuldigd van diefstal en McLOCHLAN, beschuldigd van de misdaad van geweld, in den nacht van 22 – 23 July, 1862, door middle van braak uit den trunk te Winburg hebben weten te ontvingten met vyf gestolen paarden.
Zoo zyt gy hierdoor gelaat en geauthoriseerd de personen van gemelde James CASSIDY en McLOCHLAN, te apprehenderen en voor my brengen, ten einde behandeld te worden volgens wet.
A.A. STUART, Vrederegter. Aldans gedaan der Drostdy, Winburg, dezen 28 July, 1862.
Signalement der Prisoniers
1 – James CASSIDY, Ier, oud omtrent 40 jaar, zwart haar, zwarte baard, grootchen 5 voet, 6 duim, gezet van postuur, met een zwart dotje, grys lakensch versleten baatje, gekleed.
2 – McLOCHLAN, Ier, 86 jaaroud, groot, bruin haar en rooi achtige baard, gekleed in policie uniform, - hy heeft over een der oogen een roode streep.

Friday, 8 August, 1862

NOTICE
I, the undersigned hereby gives notice to the merchants and public of Bloemfontein and elsewhere, that I will not be responsible for any debts contacted after this date by my wife, Caroline LOCHED, born LUCAS.
James LOCHED
Bloemfontein, July 30th, 1862.

Friday, 15 August, 1862

BEKENDMAKING
In den insolventen boedel Johan Michiel Frederik HENN, Landbouwer, van Windburg, in den Oranje Vrystaat
De liquidatie rekening in den aangemelde boedel by den Landdrost van Winburg en den Meester van Insolvente boedel te Bloemfontein gedeponeerd zynde en daar te inzagte liggende voor een tyd van vier weken, zal er een motle ingediend worden om dezelve te bevestigen aan het aanstaande Rondgaande Geregtshof te Winburg, op den 17 October, 1862.
J.M. HOWELL, Curator.
Winbug, 11 Aug., 1862

KENNISGEVING
In den boedel van wylen Hendrik Laurens JANSE van VUUREN en nagelatene echtgenoote Christina Gustina van BILJON
Allen die eenige wettige voreringen vernemen te hebben in bovengemelden boedel worden by deze verwitigd dat dezelf executeur gereed zal zyn deze vorderingen te vereffenen op den 25sten en 26 September aanst., ten kantore van den Wel. Ed. Heer C. MOLL senr., Cronstadt, daar hy begeerig is den boedel af te sluiten.
P.J. van VUUREN. Executeur in bovengem boedel
Cronstadt,
26 July, 1862

OBITUARY
It is this week our painful duty to announce the death on the 14th inst., of Mrs. A. B. ROBERTS, wife of the State Attorney, and second daughter of our 1st President, J.N.BOSHOF, Esq., The bereaved husband and family have our sincerest sympathy in this sad domestic bereavement.

ROBINSON ALIAS MURRAY
The notorious horse stealer, was last week captured at Thaba ‘Nchur’ by the Chief Moroko, and handed over to a party of farmers who lost no time in bringing him hither, and lodged him in the Bloemfontein goal. He had nine horses in his possession when captured, part stolen from a farmer on the border, and the remainder, from the Baralongs.

MARRIED on the 2nd August, 1862, at the residence of Mr. T. RADLOFF, Fauresmith, by the Rev. A.A. LOUW; Johannes Willem Coenraad BLANKEN to Catharina Wilhelmina Emilia HARTDEGEN

MARRIED by Special License in the Dutch Reformed Church, Winburg, on Monday, 11th August, 1862, by the Rev. H. BROEKHUIZEN, Hendrik Johannes MORKEL, Esq., of Somerset West, Cape Colony, to Wilhelmina Jacoba, youngest daughter of Cornelius MOLL, Esq., senr., late of the Transvaal.

Friday, 22 August, 1862

SUICIDE AT PHILIPPOLIS
A person named BACON, who had for some time been in charge of a farm belonging to Mr. MIDDLETON of the above village, committed suicide on Sunday morning 10th inst., in a room in the hotel at Philippolis, by discharging a loaded pistol in his mouth. The unfortunate man, we understand, fell dead o the spot. No reason is assigned for the commission of the rash act.

Friday, 29 August, 1862

Na eene hoogst gelukkige echtverbindtenis van ruim 21 jaren, overleed heben myne hartelyk geliefde huisvrouw Martha Magdalena VISSER, geboren van der MERWE in den ouderdom van 35 jaren, 11 maanden en 17 dagen een ziek bed van 15 dagen, het welk zy met geduld en lydzaamheid heftig dragen, - [illegible} Heer Jezus Christus.
Myne [Illegible] en vrienden word by dezer [illegible] voer als help en bystand de overleden na wezen.
G.P. VISSER. Weduwnaar van M.M. v.d. MERWE,
Lokshoek (district Fauresmith)
den 13 Augustus, 1862

Friday, 5 September, 1862

OBITUARY
We notice with regret, that the death of Robt. MOFFAT, June, announced in the Colonial papers. He died in his wagon, near his father’s mission station, Kuruman, while on his return from the interior. This gentleman was formerly a resident here and was well known to many. Soon after the proclamation of the Sovereignty, he was appointed by Sir Harry SMITH, as Government Surveyor to the new Government then established. He afterwards, it will be remembered, constructed the best map of this country and the Transvaal as yet exist.

Friday, 12 September, 1862

KENNISGEVING AAN CREDITEUREN EN DEBITEUREN
In den boedel van wylen SWEENY overleden te Smithfield district Caledonrivier
Alle die iets te vorderen hebben van bovengemelde boedel, worden by deze opgeroepen, hunne vorderingen vergezeld van volledigd bewyzen, binnen zes weken in te zender ten kantore van den ondergeteekende, terwyl debiteuren verzocht worden terzelfde plaatse en binnen den zelfden tyd het door hen verschuldigde te komen betalen.
R. FINLAY, Executeur Datief.
Smithfield, den 1 September, 1862

KENNISGEVING
In den boedel van William RICHARDSON
De ondergeteekenden behoorlyke aangesteld zynde tot curatoren in den bovengemelden boedel, maken by deze de sequestratie derzelve bekend en dat eene byeenkomst van crediteuren gehouden zal worden ten kantore van Landdrost van Fauresmith, op Woensdag den 1 October, 1862, des voormiddags ten 11 uur ten einde bewyzen voor schulden, en het rapport van de curatoren betrekkelyk den staat van gemelde boedel te ontvangen, alsmede de curatoren instruction te geven voor het verder beheer derzelver.
Verder worden alle personen, die aan den gemelden boedel verschuldigd zyn, verzocht het bedrag hunner respectieve schulden, binnen zes weken van heden, aan hen te betalen ten kantore van MARAIS & SLUITER te Fauresmith.
Johannes SCHICKERLING,
J.J. SLUITER,
Curatoren.
Fauresmith, 21 Augustus, 1862

FIRE
We regret to learn that the store of Messrs. A.A. ORTLEPP & Co., of Philippolis, was destroyed, with nearly all it contained, on Saturday night last, or rather early on Sunday morning, the fire having broken out between the hours of 12 and 1. The house it seems was the property of Captain Adam KOK, and was valued at about £600. The merchandize consumed is estimated at about £3000; all that was saved out of the stock being a little crockeryware worth about £50. It is supposed that the fire originated through a large dog having been shut up in the store at night, and that in his efforts to escape, he must have upset a box or several boxes of lucifers, which ignited in the fall. The store was detached from any other house, and the dog, we understand, had every night been left in the store to protect it against thieves.

Friday, 19 September, 1862

KENNISGEVING
Indien J.R.MOORE zich noemende onderwyser niet binnen eene maand na hedende by my achter gelatene goederen, met betaling van het aan my verschuldigde geld, heft afgehaald of laten afhalen, zullen die goederen publiek worden verkocht tot dukking van zyn schuld.
J.J.P.C. SWANEPOEL.
Bethulie,
10 September, 1862

BERIGT AAN CREDITEUREN
In den insolventen boedel van John Frederick Melville ROESCH, van Bloemfontein
Crediteuren in dezen boedel gelieven kennis te nemen, dat de ondergeteekende behoorlyke gekezen en geconfirmeerd in als curatoren des gezegden boedels, en dat de Meester de 3de byeenkomst bepaald heeft te Bloemfontein, op Woensdag, den 20 October, 1862, ten zynen kantore te worden gehouden, tot het bewyzen van schulden, tot het ontvangen van het rapport van den curatoren betrekkelyk het bestier des gezegden boedels instruction te geven; en die aan den gezegd6en boedel verschuldigd zyn, worden verzocht hun debita aan den tweede ondergeteekenden ten zynen kantore, binnen dienzelfden tydste voldoen, daar anders stappen tegen hen zullen worden genomen.
Isaak BAUMANN,
James DICK,
Curatoren,
Bloemfontein, 15 Sept, 1862

Friday, 26 September, 1862

DYPSOMANIA
Another death from this terrible malady has occurred here during the past week. The victim in this instance was one MULLER, formerly of the German Legion, who was well known in many parts of the Eastern Province of the Colony, as being an excellent performer on an instrument called the zitter, a kind of harp, supposed by some to be similar in construction to that which King David played upon in times of yore. It appears that the deceased died very suddenly, and without a struggle, in fact, the vital spark had fled for full 3 hours before his boon companions, who were drinking freely, discovered it. For the last few months of his existence, MULLER, partly from choice and partly from necessity, lived almost entirely on spirits. No post mortem examination was made, although we believe there was a tariff fixed for such purpose by the Government

Friday, 3 October, 1862

DEATH BY LIGHTNING
On Monday last, Mrs. __ LAMBARD was struck dead by the electric fluid, whilst in the act of carrying a pail of water, which she had hurried to fetch before the then impending storm set in. The deceased had resided on a farm some three to four hours on horseback from this.

MARRIED at Jacobsdal, on Monday, 8th September, 1862, by Rev. A.A.LOUW of Fauresmith, Nicholas Meyer de KOCK, oldest son of J.J. de KOCK of Cape Town, to Jessie Maria COLLEN, daughter of William Thomas COLLEN of Jacobsdal.

Friday, 7 November, 1862

KENNISGEVING AAN ERFGENAMEN EN CREDITEUREN
De Executrice Testamentair van wylen Johannes Petrus BRITS, overleden ter plaatse Katdoornpan, district Bloemfontein, berigt hiermede aan belanghebbenden dat eene voorlopige rekening van boedelschulding, administratie en distributie der huwelyks gemeenschappe en byzondere nalatenschap, van den gemelden overledene van heden tot uitimo dezer ter inzage ligt, ter Weeskamer van dezen Staat, zuliende de definitive liquidatie rekening zoo spoedig doonlyk, ter zelfder plaatse voor inzage gedeponneerd worden.
Namens de Executriese: J.A.SMELLENKAMP
Bloemfontein, 7 Nov 1862.

KENNISGEVING
In den gezamentlyk boedel van wylen Adriana Petronella BOSHOF en nagelatene echtgenoot Alfred Brooksbank ROBERTS, van Bloemfontein.
Alle personen die pretentien tegen bovengemelden boedel hebben, worden verzocht om dezelve binnen vier weken van he den intezenden, en alle die aan den boedel verschuldigd zyn om dezelve binnen gemelde tyd te betalen aan den ondergeteekende ten zyne huize in St. George Straat, Bloemfontein.
Alfred B ROBERTS,
Executeur Testamentaire
Bloemfontein, 23 Oct., 1862

OVERLEDEN te Amsterdam, Holland, op den 15den Augustus, 1862 in den ouderdom van 51 jaren, Henriette KLYNVELD, geboren van EEDEN, inzig geliefde moeder van
H. KLIJNVELD,
Bethulie, 31 October, 1862

HEDEN
Trof my de gevoeligste slag myns levens, daar het den Alwyzen God behaagde, myn teder beminde echthenoot H.J.P. BANTJES van myne zyde weg te beiden. Een langzaam toegenemde verzwakzing werkte een einde aanzyn voor my zoo dierbaar leven. Hy bereikte den ouderdom van 39 jaren en 7 maanden, my nalatende met 5 kinderen om het verlies te betreuren. De vrienden die my zoo getrouw hebben bygestaan ontvangen hiermede mynen hartelyken dank.
Wed. H.J.P. BANTJES
Edenburg 17de October, 1862

Friday, 14 November, 1862

DIED at Smithfield, on Thursday, the 6th November, 1862, of Inflammatory Fever, Ruth, the beloved wife of Mr. Joe HARVEY, aged 44 years and 9 months, leaving her husband and large family in the greatest sorrow at their irreparable loss.
Also on Saturday, the 1st November, Benjamin Rufus, youngest son of Mr. & Mrs. Joe HARVEY, aged 2 years and 9 months.
The bereaved family desire to thank the inhabitants of Smithfield for the great kindness and sympathy shown them in the trying circumstances in which they have been placed.

KENNISGEVING AAN ERFGENAMEN EN CREDITEUREN
De executeur datief in den boedel van wyle Johanna Jacomina van ZYL, geboren van ZYL, van dit district, doch overleden op reis in de Zuid-Afrikaansche Republiek, gerigt hiermede aan belanghebbenden, dat de rekening van boedelsolielding, verantwoording en distributin der huwelyks gemeenschap en byzondere nalatenschap van de gemelde Johanna Jacomina van ZUL, van heden tot ultimo dezer. Ter inzage ligt ten kantore van den Weesmeetser alhier.
Namens de Executeur: J.A. SMELLEKAMP
Bloemfontein,
10 November, 1862

Friday, 28 November, 1862

KENNISGEVING AAN CREDITEUREN EN DEBITEUREN
In den boedel van wye Anna Maria Hermina PRETORIUS geboren VENTER weduwee van Charles Johannes PRETORIUS, overleden deb 28 October ll., te Reddersburg in dit district.
Allen die iets te vorderen helden van bovengemelde boedel worden by deze opgeroepen binnen vorderingen voorzien van volledige bewyzen binnen zes weken na heden in te zenden ten kantore van den ondergeteekende, en debiteuren verzocht binnen denzelfden en terzelfden plaatse het door bovengemeldige te betalen.
Names de Executeuren testamentair:
J.A. SMELLEKAMP, Procuren, enz.,
Bloemfontein, 25 Nov., 1862

KENNISGEVING
In den insolventen boedel van Hendrik Jacobus PIENAAR, landbouwer van dit district.
De ondergeteekende berigt hiermede aan belanghebbenden in opgemelden boedel dat
hy tot onderste curator in denzelve, gekozen en [geemillimeerd] is, en dat de Meester der Insolventen Boedelkamer den derden by; renkomst van Crediteuren bepaald heeft ter zynen kantore alhier op Donderdag en 8sten January, 1863, tot bewyzen van schulden het ontvangen van het rapport van den curator en om hun instructje te geven voor het beheer en boedel levens verzocht, binnen den zelfden tyd, hunne schulden met den ondergeteekende te vereffenen.
Bloemfontein, 21 November, 1862,
De Curator voornoemd.
Isaak BAUMANN

LOCAL AND GENERAL NEWS
Simon GRAHAM, confined in Grahamstown jail, charged with murder of a Kaffir, and whose trial was postponed, to await the evidence of Dr. COWARD of this place, has been submitted by the Supreme Court to bail himself £1000 and two sureties in £500 each.

Friday, 5 December, 1862

DIED
[Illegible] Eliza, daughter [illegible]

Friday, 12 December, 1862

KENNISGEVING
Aan nabestaanderen, familie en vrienden wordt by deze kennisgeven dat het den Almagtigen God weder behaagd heft in zyne […] Heerlykheid, opgenemen de derde kindje, en wel [ond] tender geliefde dochtertje Wilhelmina Aletia [illegible] in den ouderdom van 5 jaren, 6 maanden en 24 dagen, na aan smartelyk lyden van 28 dagen,aan de [K..tesiekte]
Wy zullen den ten diende [illegible] dat Heer te gegeven, he Heer heft ge [illegible]
J.S. GAUM,
J.E.S. GAUM,
[gelatend]
[Boshof] 1den December, 1862

DIED At [B..sted] on 1st December [illegible] after a [painful illness, Wilhelmina [Al…]….
[Transcriber’s Note: This notice is too faint to read but is almost certainly the English equivalent of the notice above]

HEDEN
Overleed ? na den lang en[smaatvolyden], te den ouderdom van [53] jaar 10 maanden en 21 dagen, ? hartlyk geliefdeechtegenoot Susanna Maria WESSELS [illegible[]
P.J. MAREE Snr
Harrismith, den 21 November, 1862
Versoeke van [illegible] verschoond te blijven

Aan familie en vrienden wordt bekend gemaakt, dat het den Heer van leven en dood behaagt heeft, op den 5 dezer tot zien te nemen mijn geliefde echtgenoot Johann Christan BORNMAN, in den ouderdom van 73 jaren 10 maanden en 5 dagen, na een echt verbintenis van ruim 54 jaren.
Met dezen breng ik ook myn hartelyke dank toe aan de vrienden, die den overledene [..] hulpvaardig in zyn ziekte hebben bygestaan.
Cornelia Carolina BORNMAN geboren du PREEZ
Winburg 5sten December,1862

Friday, 26 December, 1862

BEKENDMAKING
In den nagelatene boedel van wyle Mejufvrouw Elizabeth Johanna Susanna COETZEE weduwee van wylen A.J.SMIT, zal op den 3den dag van February e.k. worden gehouden op de plaats Morgenzon, district Winburg, wyk Bovenwitteburgen: Verkooping van aanteel schapen, paarden, trekossen, beesten, bokken, ossenwagen huisraad en alles wat verder dien dag zal worden aangeboden.
De condition van verkoop zullen op den dag de vendutie worden bekend gemaakt.
C.L. SMIT Executeur.
Winburg, 2 December, 1862

Print Email

1860 to 1879