• Home
  • The Friend
  • The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1858 2 July - December

The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1858 2 July - December

Friday, 30 July, 1858

BEVALLEN in de lager te Boshof in de Oranje Vrystaat, op Dinsdag, den 13 July, 1858, Mejufr. J, Seb GAUM van eenen dochter.

DIED on the 4th May 1858, at the residence of her son-in-law Mr. Thos. BEDDY, Jane, relict of Samuel DICKSON, of the city of Dublin.
W.A.DICKSON

Friday, 6 August, 1858

OPROEPING van CREDITEUREN en DEBITEUREN
Allen die iets te vorderen of verschuldigd zyn aan den boedel van wylen Piet Albert VENTER sr., den 11 January, 1858, op de plaats Kromfontein (Zandrivier) overleden, worden verzocht, hunne vorderingen, binnen zes weken na datum dezer, ter plaats Zandrivierpoort, gelegen aan Zandrivier, inteleveren of te betalen.
Wilhelmina Catharina F. VENTER,
Weduwe van Piet Albert VENTER, executrices.
Winburg, 2 Augustus, 1858

BEKENDMAKING
Het heft den Almagtigen behaagd my hartelyke geliefde echtgenoot, den hr. Jacobus Paulus ODENDAAL, van myne zyde weg te nemen. Meer dan 46 jaren mogt ik met hom eene gelukkige echtverbindtenis genieten, tot da thy op den 26 July, 1858, in den ouderdom van 71 jaren, 3 maanden en 29 dagen, overleed, na eene korte ongesteldheid.
W.M. ODENDAAL geb. HAMAN.
Kransdrift, Valschrivier, den 30 July, 1858

OVERLEDEN op den 4 Mei, 1858 aan de wooning van haren schoon-zoon, den hr. Thomas BEDDY, Jane, de wed. van en hr, Samuel DICKSON, van de stad Dublin, in Ierland
W.A.DICKSON Fauresmith, den 22 July, 1858

SHOCKING DEATH
(Communicated)
Mr. Jacobus de la REY, while returning from Winburg to his homestead, in his spring-cart unfortunately, and in a way that cannot be accounted for, ignited 40lbs of gunpowder, which he had just purchased for himself and neighbours and which was contained in the cart on which he was driving. The awful result was that poor de la REY was blown to pieces, and the horses then bolted with the cart on fire, until they reached the next farmhouse, when they stopped. The remains of Mr. de la REY were interred yesterday. Poor man! He left Winburg a few hours before full of hope that the good spirit of unanimity lately exhibited among the more respectable portion of the Winburgers and the “coming man,” indicated “a good time coming” Mr. de la REY’s son; a lad of 16 was standing near the cart when the accident happened, and is also dreadfully mutilated – no hopes of his recovery. Mr de la REY had with him a sum of money in gold, of which, or anything else that was in the cart, not a vestige can be found.

Friday, 20 August, 1858

OPROEPING CREDITEUREN en DEBITEUREN
In den nalatenschap van wylen Hendrik J. GILDENHUIS
Crediteuren and Debiteuren in bovengemelde boedel worden by dezen ten tweedemale opgeroepen om voor of op den 1 October 1858 hunne schuldvorderingen of hun veschuldigte in handen, van de weduwe of wel ten woonhuize van my ondergeteekende intevoren of te betalen.
Philip Rudolf MEYER Executeur.
Winburg. 10 Augustus, 1858

OVERLEDEN op den 7 Augustus te Korrana Fontein na eene ziekte van twee maanden, Johanna Margaretha BOTHA, geb. van [KOHR] in den ouderdom van 41 jaren, 9 maanden. Zy laat acht kinderen met haren echtgenoot na om het verlies te betreuren.
Petrus J. BOTHA

DIED on Sunday morning 1th August, 1858 our most beloved mother Rose, relict of the late resident-surgeon Patrick McCABE, aged 72 years 3 months, and eight days. Her end was peace.
Joseph McCABE and brothers

Friday, 3 September, 1858

KENNISGEVING
Allen die iets te vordreen hebben van of verschuldigd zyn aan de nalateunschap van Rosier Bernardus van BLERK, overleden in de maand April j.l. worden verzocht daarvan opgave te doen, of hun verschuldigde te betalen aan de ondergeteekenden , binnen zes weken na hden.
W.A. DICKSON, te Fauresmith.
I. RABIE, sen., Boomplaats. Fauresmith,
25 Augustus, 1858

Friday, 24 September, 1858

KENNISGEVING aan CREDITEUREN
In den insolventen boedel van Henrik J.J.R. van WYK, van het district Bloemfontein, landbouwer en veeboer
De crediteuren in de bovengemelde boedel worden mits dezen verwittigd, dat de administratie en liquidation rekening voltooid is, en zal voor de tyd van zes weken, van af lieden te worden gerekend, in het Landdrostkantoor, te Bloemfontein voor hun inspe ctie liggen, na verloop van welk tyd, een motie voor het Rondgaande, Geregtshof van Landdrosten gemaakt zal worden, om de gemelde rekening te bekrachtigen.
W.W. COLLINS,
Eenigste Curator in bovengemelde boedel.
7 September, 1858

BERIGT aan CREDITEUREN en DEBITEUREN
In den abintestate boedel van wylen Robert GRAHAM, in Basutoland, overleden
Crediteuren in bovengemelden boedel worden versocht hunne pretention, vergezeld van de behoorlyke bewyzen, binnen zes weken van heden gerekend, aan den ondergeteekende in te zenden, ten zyne kantore, Fauresmith, en diegene die iets verschuldigd zyn aan gezegden boedel, hunne schulden binnen gemelden tyd te voldoen aan.
J.A. HOHNE Executeur Datief.
Fauresmith, 26 Augustus, 1858

Friday, 8 October, 1858

DIED on the 1st July 1858 at his residence, Calentin, Gustaf PEHMOLLER esq., aged 50 years.
Thead RADLOFF, Henriette RADLOFF, born PEHMOLLER

Friday, 15 October, 1858

BIRTH at Smithfield, on the 9th current, Mrs. H.D.HODGSON, of a son.

Friday, 5 November, 1858

GOVERNEMENTS KENNISGEVING
De volgende gevangenenen zyn alhier ontvlugte weten:
Oscar MORRIS, hoog 5 voet 8½ duim, donker- bruin haar, gryze oogen, knevels, linkerhand eene snede in de eerste of voorste vinger
Johan FRIEDRICH, hoog 5 voet 7 duim, donker-bruin haar, gryze oogen, knevels en merk op het linkeroog.
Edward SELWIEN, hoog 5 voet 11 duim, ligt of blond haar, gryze oogen, een lidteeken op het regteoog, en mist een tand
De bovengenoemde gevangenen zyn Duitschers en worden verondrsteld dezerteurs te zyn van het Duitsche Legioen; zy zyn het laatst gezien in de rigting van Colesberg, en hudden toen by zicht drie paarden van de volgende omschryving:
Een bruin rypaard, met een ‘hilder en kol, en witte achter pooten, linker voorpoot wit, met een weinig wit haar waar de halster over de neus komt, omtrent 6 jaren oud, was onlangs beslagen aan de twee voorpooten.
Een groot vos rypaard, met een kol.
Een zwart rypaard, met witte achterpooten
J.S. MARAIS, Jr., Klerk van het Vredegeregt.
Fauresmith, 29 October, 1858

BIRTH at Aliwal North, on the 17th inst., Mrs. BURNET, of a son.
Aliwal North 18th Oct., 1858

Friday, 19 November, 1858

ALGEMEENE KENNISGEVING
Aan alle crediteuren en debiteuren in den boedel van wylen W.A.BESTER en nagelatene weduwee E.M. BROEKMAN
Door de ondergeteekenden als Executeuren Dtief in den boedel van wylen Willem Abraham BESTER, overleden naby Lydenburg op den 26 April, 1858, en dezelfs nagelaten weduwe Elsije Magdalena BROEKMAN, worden by deze allen diegenen die iets te vorderen hebben of vershuldigd zyn, in den voorgenoemden boedel opgeroepen, om uiterlyk binnen en tyd van zes maanden na heden den bewyzen van hunnen schuld te komen betalen aan en by een der ondergeteekenden, en zullen na die tyd geen schuld vorderingen die ten laaste dier boedel inkomen als geldig aangenoemen of uitbetaald worden, door dien alsdan en vereffening dier boedel zal plaats vinden, en zullen allen nalatigen schuldenaren geregterlyk tot betaling hunner schuld gebracht worden
H.T. BUHRMANN, C.POTGIETER, Executeuren Datief.
Lydenburg, 2 October, 1858

FATAL ACCIDENT
A young man named John BROWN, the son of a late trader, called Richard BROWN, whose father resided and died a few years since in this town, met with a severe accident from the accidental discharge of a gun, on the 11th inst., near Modder River, about couple of hours from Bloemfontein. It appears that the deceased, who had taken an engagement as a farm-servant, having suddenly met with a snake, had placed the butt of his gun on the reptile, and while striving to crush it with a stone, hit the cock instead of the animal, whereby the entire discharge was lodged in his thigh. He was brought into town and had the best medical treatment, but though a powerful man, nature rapidly gave way, in consequence, as it would seem, partly from exhaustion from loss of blood at the time of the accident and partly from the great heat of the weather, and died in about 24hours.

Friday, 26 November, 1858

BIRTH at Bloemfontein, on the 21st instant, Mrs. I BAUMANN, of a son

DIED of Hooping-cough, at Smithfield, on the 10th current, Arthur Hnry only son of H.D. and C.S. HODGSON, aged 1 month and 1 day.
Smithfield, 13th Nov., 1858

OVERLEDEN
Aan familie en vriendin wordt bekend gemaakt, dat het den Heer behaagd heft tot zich te nemen, ons dierbaar kindtje Christiaan Gustav, oud 10maanden en 2½ dagen, op Maandag morgen, den 1 November, 1858.
J.S.LIEBRANDT, H.M.J. LIEBRANDT, geb. van der BERG.
Smithfield, 1st Nov., 1858

Friday, 3 December, 1858

OPROEPING van CREDITEUREN en DEBITEUREN
In den nalatenschap van wylen Jacobus Petrus BOTHA en nagelatene vrouw Julia Margrita RENEKE
Alle crediteuren en debiteuren in bovengezegde boedel worden by dezen opgeroepen on binnen om de tyd van zes weken in te leveren by den ondergeteekende hunne schuldvorderingen, of hunne verschuldigde te komen betalen.
Abraham PELSTER
Bovenzandrivier, 29 November, 1858

Friday, 10 December, 1858

ALGEMEENE KENNISGEVING aan CREDITEUREN en DEBITEUREN
In den boedel van Jan Joachin ALBERTS, gesneuveld in Basutoland, den 3 April, 1858. Crediteuren in bovengemelde boedel worden hiermede opgeroepen, hunne vorderingen, vergezeld van behoorlyke bewyzen, aan een der ondergeteekenden, ten hunnen kantore te Bloemfontein, binnen den tyd van twee maanden na heden, in te dienen; en debiteuren het door hen verschuldige binnen denzelfden ty den ter zelfden plaats, te voldoen.
J.A. SMELLEKAMP,
W.W. COLLINS: Executeuren Datief.
Bloemfontein, 30 November, 1858

LOCAL

Tragical Occurance – About noon on Saturday last, Mr. James CAMERON, who resides at Mr. ALLISON’s farm “Tempo” about 50 minutes ride from Bloemfontein; reported at the Landdrost’s office, that he had that morning discovered the corpse of a white man half buried in a hole, and covered with loose bushes, about [100] yards from Mr. ALLISON’s dwelling. The Clerk of the Peace, Dr KRAUSE, Fieldcornet GRIFFIN, and several officers, immediately proceeded to the spot, and found the body of one Patrick SMITH, a labourer who was formerly in the employment of Mr J. KELLY, mason of this town, with a gunshot wound through the left breast, and passing out at the back. As it was known that this man had on the Tuesday previously left town with a wagon, in company with one J.E. STONE, formerly a carpenter in this town, and now a farmer, residing near the opposite bank of Modder River, on Doorn Spruit, and a Kafir servant; and as the wagon, STONE and the Kaffir had been seen near the spot where the body was discovered, suspicion naturally fell on STONE. On Sunday, therefore a man was dispatched to Fieldcornet MULLER’s, with a warrant, and instructions to that gentleman to have them apprehended; but the person was obliged, by the dangerously swollen state of Modder River, to return the same day. On Tuesday morning, however, the messenger having succeeded in delivering the letter to the fieldcornet, it was found that STONE had left his house on the previous evening, it is supposed for Vaal River. Finding the Kafir servant, however, he apprehended and bought him to town, and he is now in the gaol. There appears too much reason for believing, that the violent death of this unfortunate man has, in some way arisen, during a drunken quarrel. It further appears, that the Kafir had informed the servants on the neighbouring farms of what had occurred; the servants had told their masters, and consequently it was known to STONE’s friends and neighbours before it was in Bloemfontein. STONE is married to the daughter of a respectable Dutch farmer, and has, we hear, left her together with his four children.

Friday, 24 December, 1858

DEATH BY LIGHTNING
We learn from a person just returned from the lower Vet Rivier, that Mr. Theodolpus PIETERSE was instantaneously struck dead in front of his house on the 13th inst by the electric fluid entering his head and passing out at his feet. We have also heard of several instances of horses and cattle being struck dead from the same cause during the thunder-rains, which have been so prevalent in many parts of the country.

LOCAL

Mr. Johannes Janse van RENSBURG, member of Volksraad, lost about a week ago his second wife, a young and seemingly healthy woman of 20 years of age, to whom he had been but recently married. It appears that a sudden cold was the proximate cause of the poor young woman’s premature death.

Mr. Piet Lafras UYS, of Harrismith, who would have sat during the late Volksraad session as member for Harrismith, but for some irregularity in his election, died about 14 days ago, at the farm of Andries CRONJE, on Sand River, about three hours beyond Winburg. It appears that Mr. UYS, on leaving Bloemfontein on his return homeward, was affected by cold and fever, which so rapidly increased upon him as to terminate fatally before he had accomplished the half of his return journey.

 

 

Print Email

1840 to 1859

Visitors to this site

So far today:So far today:575
Yesterday:Yesterday:791
So far this week:So far this week:520
currently online: 41